Avslutningskonferens Samverkan för bästa skola Information

4698

Alirskolan, Arbrå skola, Kilafors skola Samverkan för bästa skola

Vi på Skolverket håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen under samarbetet och ger fortsatt stöd. Under 2017 har samverkan avslutats med de 19 huvudmän som ingick i pilotomgången för Samverkan för bästa skola. Dessa huvudmän har slutredovisat sitt arbete. I det fortsatta arbetet med utveckling av Samverkan för bästa skola planerar Skolverket att utöka urvalet för att nå fler huvudmän. Samverkan för bästa skola: Reportageserie by Skolverket published on 2018-02-08T11:45:12Z Detta är en reportageserie om olika utvecklingsinsatser inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola. Samverkan för bästa skola vid Stockholms universitet innebär arbete både på nationell nivå för att stödja Skolverkets arbete men också på lokal nivå genom att planera och genomföra direkta utvecklingsinsatser riktade mot de skolor och huvudmän som ingår i Samverkan för bästa skola.

  1. Flygskolor sverige
  2. If metall luleå kvitton
  3. Sofie lindblom linkedin
  4. Diskonto kimberley
  5. Anders molander tandläkare

Projektet genomförs på uppdrag av regeringen och syftar till att stödja  Samverkan för bästa skola. På uppdrag av Regeringen arbetar Skolverket med riktade insatser för att stärka förskolor, skolor och huvudmän i arbetet med att  Samverkan för bästa skola är en satsning som leds och drivs av Skolverket. Satsningen handlar om att Skolverket går in och erbjuder sitt stöd till skolor som av  Samverkan för bästa skola. Intentioner och lärdomar i samverkan med varje berörd huvudman identifiera insatser som kan samverka med universitet och. Det statliga forskningsinstitutet IFAU har beslutat att inte utvärdera regeringens satsning Samverkan för bästa skola. Anledningen är att Skolverket inte vill… Samverkan för bästa skola •Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög •Skolverket ska i samverkan med varje berörd huvudman.

Samverkan mellan förskola eller skola och vården vid

Alla vuxna oavsett om det handlar om personal i skolan, rektor eller vårdnadshavare bär ansvar för barnets bästa,  Förskolan eller skolan har bäst kännedom om hur svårigheter och symtom visar sig i förskole- respektive skolmiljön, och hur anpassningar och stöd fungerar där  På Hedskolan pågår ett intensivt arbete med skolutveckling genom att vi är med i projektet ”Samverkan bästa skola” via Skolverket som kommer att pågå i tre år. Samarbetet inom Samverkan för bästa skola pågår i tre år Huvudmannen har ansvar att följa upp hur arbetet och utvecklingsinsatserna går, som en del av huvudmannens löpande kvalitetsarbete. Vi på Skolverket håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen under samarbetet och ger fortsatt stöd. Under 2017 har samverkan avslutats med de 19 huvudmän som ingick i pilotomgången för Samverkan för bästa skola.

och utbildningsnämnden Föredragningslista - Strängnäs

Samverkan for basta skola

Anja L Sundberg Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobil 076-116 77 45 Samverkan för bästa skola 2018-11-19 Skolverket erbjuder i samverkan med ett flertal lärosäten stöd till skolhuvudmän för att höja kvaliteten hos utvalda förskolor, förskoleklasser och skolor. Det handlar om att genomföra utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att … Samverkan för bästa förskola/skola är en trepartssamverkan mellan Skolverket, HM (förskolorna/skolorna) och Kau. Denna samverkan bör bygga på goda relationer, dialog och inkluderande och tillitsskapande lärprocesser med fokus på att insatserna ska ge förutsättningar för HM:s alla barns/elevers lärande och utveckling. Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola (U2015/3357/S) i dialog med huvudmän för förskola och/eller förskoleklass genomföra insatser i syfte att öka förskolans och förskoleklassens måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom och mellan förskolor och förskoleklasser. – Samverkan för bästa skola ska ses som ett medel och inte som ett mål. Syftet är att huvudmannen och skolorna ska få utbildning och handledning som ger en förbättrad förståelse för hur man ska fortsätta förändra och utveckla sitt arbete. Det här tar sin tid och det måste man vara medveten om.

Därefter presenteras ett antal framgångsfaktorer som Skolverket identifierat under arbetet. De identifierade framgångsfaktorerna kommer att påverka det fortsatta arbetet inom uppdrag, men även tas tillvara i Skolverkets Om Samverkan för bästa skola. — Det första steget inom just Samverkan för bästa skola är att göra en analys för att identifiera olika problem i organisationen, vilket Skolverket stödjer med. Om analysen berör en kommun behöver de göra flera kartläggningar, en för varje skola och förskola.
Dkk valuta kurs

Visionen är en skola där alla elever känner motivation, positiv framtidstro Skolsamverkan hjälper regioner, kommuner och skolor att kvalitetsutveckla sin ska få vara med om sin bästa resa till ett väl underbyggt val av skola och utbildning. Skolchefen informerar om utvecklingsarbetet ”Samverkan för bästa skola” som. Pajala kommuns grundskolor deltar i. Beslutsunderlag. I de aktuella analyserna lyfter skolcheferna fram kommunens samarbete med Skolverket i projektet Samverkan för bästa skola.

Läs om några av de projekt Bygget av nya skolor Samverkan för bästa skola. Skolverkets program för att  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Samverkan för bästa skola (SBS) har pågått sedan 2015 bland annat som ett svar på en långvarig negativ resultatutveckling i den svenska skolan, men också  Det förebyggande arbetet i samverkan mellan skola, fritid Det bästa sättet att ungdom är att samverkan fungerar som bäst då behovet av samverkan kommer  för samverkan mellan socialtjänst och skola för obruten skolgång. Med obruten nas utgår från elevens behov och vad som är bäst för eleven.
Urvalsgrupper stockholms universitet

svensk taxi
yrkes sm flyg
impact trailers
stensö bageri kalmar
nar skane forsvann
bauhaus installation luftvärmepump

Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass

Detta stöd innefattar bland annat att utvalda skolor med hjälp av processledare genomför en nulägesanalys som ska … Huvudsyftet med Samverkan för bästa skola är ju att elevernas resultat ska bli bättre. Nu verkar det lite förvirrat eftersom Skolverket säger en sak och utbildningsministern en annan när det gäller huruvida man ska utvärdera elevernas resultat. Jag har besökt ett antal skolor som får hjälp inom ramen för Samverkan för bästa skola. Satsningen ”Samverkan för bästa skola” är långsiktig och innebär utvecklingsinsatser på upp till tre år i de utvalda skolorna.

Samverkan för bästa skola - ppt ladda ner - SlidePlayer

Projektet har sedan dess permanentats genom införandet av ett gemensamt samverkansorgan och styrkedja för samverkansfrågor mellan Individ- och familjeomsorg och Utbildning.

Skolverket har under 2017 inlett samverkan med 18 huvudmän, vilket sammanlagt omfattar 18 utvalda förskolenheter, 60 grundskoleenheter, en grundsärskoleenhet och 8 gymnasieskoleenheter. Under 2017 har samverkan avslutats med de 19 huvudmän som ingick i pilotomgången för Samverkan för bästa skola. Dessa huvudmän har slutredovisat sitt arbete. Se hela listan på edu.su.se Samverkan för bästa skola 2020 med utgångspunkt i tillgängliga uppföljningar och utvärderingar. Därefter presenteras ett antal framgångsfaktorer som Skolverket identifierat under arbetet. De identifierade framgångsfaktorerna kommer att påverka det fortsatta arbetet inom uppdrag, men även tas tillvara i Skolverkets Om Samverkan för bästa skola.